• OnAir

DATÇA KAYMAKAMLIĞINDAN ŞEHİTLER İÇİN BİSİKLET TURU!


18 Mart Şe­hit­le­ri ve Tüm Şehitleri Anma Günü' ne özel olarak Datça’da farklı bir anma töreni düzenleniyor. Datça Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda tüm şehitler bisiklet turu yapılarak anılacak. Bisiklet Turu Etkinliğinde katılımcılar '' 18 Mart Şe­hit­le­ri ve tüm şehitlerimizin anısına '' pedal çevirecek. İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen et­kin­li­ğin tertip komitesinde Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan, Milli Eği­tim Şube Mü­dü­rü Halil Terzi, Beden Eği­ti­mi Öğ­ret­men­le­ri Murat Kars­lı ve Selim Öz­tü­fek­çi yer alı­yor.

Bu etkinliğe katılıp tüm şehitlerimize saygı ve sevgisini göstermek isteyen katılımcılar için organizasyon pazar günü saat 14.30'da Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz

Or­ta­oku­lu bah­çe­sin­den baş­la­yıp Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda büyük Türk Bay­ra­ğı

açı­lmasıyla sona erecek.

Organizasyona katılmak isteyip baş­lan­gıç nok­ta­sı­na gelme im­ka­nı ola­ma­yan­ seyirci ve katılımcılar için aynı gün eski Öğ­ret­men Evi oto­par­kın­dan 13.30'da hazır

bu­lun­mak şar­tıy­la araçlar kaldırılacak. Araçlar saat 14:00’de Re­şa­di­ye Kazım

Yıl­maz Or­ta­oku­lu bah­çe­si­nde olacak.

Organizasyona katılmak isteyenler aşağıdaki kurallara uymak zorundalar.

-Kask takma zo­run­lu­lu­ğu

-18 yaşın al­tın­da­ki bi­rey­le­rin sağ­lık du­ru­mu­nu bil­di­ren veli izin bel­ge­si

Şehitlerimiz için gerçekleştirilen bu özel anma organizasyonu sayesinde Dat­ça’­lı

bi­sik­let­çi­ler hem spor ya­pa­cak hem de sahil man­za­ra­sı eş­li­ğin­de pedal çe­vi­recek. Bisikletçilere susuzluklarını atmaları ve harcadıkları enerjiyi geri kazanmaları için taze meyveler ve sıkma meyve suları ikram edilecek. Organizasyonun final noktası olan Cumhuriyet Meydanı’nda büyük bir Türk bayrağı açılarak bu an bir hatıra fotoğrafı ile ölümsüzleştirilerek tören sona erdirilecek.

Eğer hava şartları olumsuz seyreder ise organizasyon 20.03.2018 Salı günü Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz Or­ta­oku­lu bah­çe­sin­de saat 16.30'da baş­la­ya­cak. Top­lan­ma yeri ise yine be­lir­le­nen nok­ta­lar ola­cak.

#DATÇAKAYMAKAMLIĞINDANŞEHİTLERİÇİNBİSİKLETTURU

80 görüntüleme

Datça OnAir © 2020