top of page
  • Yazarın fotoğrafıOnAir

DATÇA'DA YIL­BA­ŞI HA­ZIR­LIK­LA­RI


Datça Be­le­di­ye­si'nin dü­zen­le­ye­ce­ği prog­ram kap­sa­mın­da dün akşam saat 10 sı­ra­la­rın­da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da kon­ser için ha­zır­lık­lar başladı. Muğla'nın Milas İlçe­sin­den ge­lecek olan Grup Pu­su­la yıl­ba­şı ge­ce­si Datça'lılar ile be­ra­ber ola­cak.Yıl­ba­şı ge­ce­si saat 10'da sahne ala­cak olan Grup Pu­su­la kon­se­ri­ni gece 1'e kadar sür­dü­re­ce­ği tah­min edi­li­yor. Saat 12'de havai fişek gös­te­ri­si ola­ca­ğı bil­di­ril­di.Grup Pu­su­la resmi in­ter­net si­te­sin­den yap­mış ol­du­ğu açık­la­ma­da:”Merak eden­le­ri şim­di­den ay­dın­la­ta­lım. Yeni yıl için küçük bir de­ği­şik­lik yap­tık. Bu sene yeni yıla Datça'da gi­ri­yo­ruz. Datça Be­le­di­ye­si'nin or­ga­ni­ze etmiş ol­du­ğu yıl­ba­şı kon­se­ri için Datça Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda sah­ne­de ola­ca­ğız.He­pi­ni­zi yıl­ba­şı ge­ce­si 22.00'da Datça Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'na bek­li­yo­ruz.Sev­gi­ler.”şeklinde açık-lamada bulunuldu.

Kaynak: (DATÇA HABER)


72 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page