top of page
  • Yazarın fotoğrafıOnAir

DATÇA AŞ­ÇI­LIK PROG­RAMI ÖĞRENCİLERİ BİR KEZ DAHA TÜR­Kİ­YE Bİ­RİN­Cİ­Sİ OLMAK İÇİN ÇA­LI­ŞI­YOR


Datça Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu öğ­ren­ci­le­ri 07-09 Ara­lık 2017 ta­ri­hin­de İzmir'de ya­pı­lan 3.?Ulusla­ra­ra­sı Gast­ro­no­mi Kong­re­si kap­sa­mın­da Aş­çı­lık Ya­rış­ma­sı'na öğ­re­tim gö­rev­li­si Yusuf Yiğit'in ön­cü­lü­ğün­de ka­tı­lan muh­te­şem bir ba­şa­rı­ya daha imza ata­rak il­çe­mi­zi ve Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­sini bir kez daha gururlandırdılar.

Geç­ti­ği­miz haf­ta­lar­da Alan­ya'da ba­şa­rı­lı olan ve 2016 se­zo­nun­da Tür­ki­ye bi­rin­ci­si olan ekip, İzmir ya­rış­ma­sı­na da damga vur­ma­yı ba­şar­dı.

Bu sene bir­çok ödülü ka­za­na­rak il­çe­mi­ze ka­zan­dı­ran aş­çı­lık prog­ra­mı öğ­ren­ci­le­ri des­tek ve­ril­me­si ha­lin­de Tür­ki­ye bi­rin­ci­li­ği için ça­lı­şa­cak­la­rı­nı, 2016 yılı içe­ri­sin­de ül­ke­mi­zin gu­ru­ru ol­duk­la­rı­nı ve Tür­ki­ye bi­rin­ci­li­ği ku­pa­sı­nı bir kez daha almak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­tti­ler.

Söz ko­nu­su ya­rış­ma­da, 08 Ara­lık 2017 ta­ri­hin­de en iyi üni­ver­si­te ekip­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı fark­lı ka­te­go­ri­ler­de öğ­ren­ci­le­rin ta­ma­mı ba­şa­rı elde etmiş ve top­lam­da 9 bronz ma­dal­ya ve Tür­ki­ye üçün­cü­lü­ğü ka­za­nan ta­kı­mı­mız Datça yö­re­sel ürün­le­ri­ni ön plana çı­kart­mış­lar­dı. Öğ­ren­ci­ler­den Mih­ri­ban Kon­taş; Datça ot­la­rı eş­li­ğin­de islim ke­ba­bı, Ra­hi­me Ata­se­ver; Ege ot­la­rı eş­li­ğin­de bö­ğürt­len soslu tavuk, Cisem Egeli; Os­man­lı usulü Datça pi­la­vı eş­li­ğin­de kuzu kalem, ye­mek­le­ri ile ya­rış­ma­da bronz ma­dal­ya ka­zan­dı­lar. Ay­rı­ca yılın en iyi ekibi ka­te­go­ri­sin­de ya­rı­şan Mah­mut Ak­de­mir, Esra Öz­gü­lük ve Mus­ta­fa Şenol Tür­ki­ye üçün­cü­sü olur­ken aynı ka­te­go­ri­de Ay­berk Erden, Deniz Demir ve Me­li­ke Dön­mez de ha­ri­ka bir ba­şa­rı­ya imza ata­rak bronz ma­dal­ya ka­zan­dı­lar. Böy­le­ce Datça Aş­çı­lık prog­ra­mı ya­rış­ma­da 2 ekip­le bronz ka­za­na­rak tüm jü­ri­nin tak­di­ri­nide al­mış­lardır.

Bu güzel ba­şa­rı son­ra­sı, ekip li­de­ri Öğr.Gör. Yusuf Yiğit ve tüm öğ­ren­ci­ler; başta Datça Be­le­di­ye baş­ka­nı Gür­sel Uçar'a ve be­le­di­ye bün­ye­sin­de ku­ru­lan Genç­lik Kon­se­yi'ne kat­kı­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür­le­ri­ni ilet­miş­ler­dir. Ay­rı­ca Otel, Lo­kan­ta ve İkram Hiz­met­le­ri Bölüm baş­kan ve­ki­li Yusuf Yiğit “alı­nan bu ba­şa­rı­da her zaman yan­la­rın­da his­set­tik­le­ri, Datça hal­kı­na ve be­le­di­ye­si­ne çok çok te­şek­kür et­tik­le­ri­ni, gerek kay­ma­kam­lık gerek be­le­di­ye bün­ye­sin­de her zaman tak­dir ve des­tek gö­re­rek amaç­la­rı­nın bir kez daha Tür­ki­ye bi­rin­ci­si olmak ol­du­ğu­nu ifade et­miş­tir” ay­rı­ca “üni­ver­si­te yö­ne­ti­mi ola­rak başta Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si rek­tö­rü sayın Prof. Dok. Man­sur Har­man­dar olmak üzere, bu ekibe des­tek veren her­ke­se bir kez daha te­şek­kür et­tik­le­ri­ni” ifade et­miş­tir.

Haber Kaynağı: Datça Haber (Sebiha ARSLAN)


39 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page