• OnAir

MERMER HEYKELLER DATÇA SOKAKLARINI SÜSLEMEYE BAŞLADI!


İlçe­miz Amfı Ti­yat­ro yanı ,eski Dorya Ote­li­nin bu­lun­du­ğu mev­ki­de , Kni­dos 1.Ulusla­ra­ra­sı Taş Hey­kel Sem­poz­yu­mun da ya­pı­lan Eser­ler Datça So­kak­la­rı­nı süs­le­me­ye baş­la­dı.

20 Ey­lül­de baş­la­yan Datça Be­le­di­ye­si ve UKKSA ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen sem­poz­yum 'da üre­ti­len eser­ler den bir ta­ne­si, Ba­lık­çı Sokak ile Bu­xe­rol­les so­ka­ğın ke­siş­ti­ği nok­ta­ya yer­leş­ti­ril­di.

Hey­ke­lin es­te­tik gü­zel­li­ği tra­fi­ğe ka­pa­lı yü­rü­yüş yo­lu­na ayrı bir anlam ka­zan­dır­dı.

Bü­yük­çe bir mer­mer küt­le­nin yon­tu­la­rak ya­pı­mı, yak­la­şık bir ay sürdü.

Haber Kaynağı: Datça Haber (Rıza EZER)


85 görüntüleme

Datça OnAir © 2020