• OnAir

İLÇEMİZ'DE ‘’DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’’ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ


Datça Be­le­di­ye­si'nin ge­le­nek­sel ola­rak her yıl 3 ara­lık Dünya En­gel­li­ler Günü'nde yap­mış ol­du­ğu ” En­gel­li­ler Günü Bu­luş­ma­sı ve Ye­me­ği ” bu yıl 4 Ara­lık pa­zar­te­si günü Ada­bur­nu Göl­mar Otel'de ya­pıl­dı. Datça'da ya­şa­yan en­gel­li­ler, aile­le­ri ve ya­kın­la­rı ile bir­lik­te be­le­di­ye­nin temin et­ti­ği araç­lar­la ev­le­rin­den alı­na­rak et­kin­li­ğe ka­tıl­dı­lar.

Saat 12.00 ye doğru temin edi­len araç­lar­la gel­me­ye baş­la­yan da­vet­li­le­ri En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği Baş­ka­nı Dilek Dün­dar, Baş­kan Yar. Ömer Hakan Ba­ba­can, Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin,Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Hay­ri­ye Bal­kan, Basın Yayın Halk­la İliş­ki­ler Mü­dü­rü Özlem Caner, Be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı ote­lin ka­pı­sın­da kar­şı­la­dı­lar. Et­kin­li­ğe,Datça kaymakamı Vehbi Bakır Em­ni­yet Mü­dü­rü Erman Ak­ka­ya, Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Samet Ordu, ve Milli Eği­tim Tem­sil­ci­le­ri de ka­tıl­dı. Bu güzel günü or­ga­ni­ze eden, büyük fe­da­kar­lık­lar­la ça­lı­şan bir­çok kişi vardı. Özlem Caner, Suna Sön­mez, Fatma İyi­do­ğan, Dilek Dün­dar, Ahmet Tuna, Ömer Hakan Ba­ba­can, Gül­ka­dın Ko­ca­dur­muş bun­lar­dan ba­zı­la­rı. Et­kin­li­ğin Su­nu­cu­lu­ğu­nu İlker Tuna ve Ha­ti­ce Konak yaptı. Top­lu­mun en­gel­li­ler ko­nu­sun­da dik­ka­ti­ni çe­ke­bil­mek ve daha du­yar­lı ol­ma­la­rı­nı sağ­la­mak için bu et­kin­li­ği dü­zen­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten su­nu­cu ar­ka­daş­lar bu özel günde tüm anne, ba­ba­la­ra ve yet­ki­li­le­re ses­len­di­ler. ” En­gel­li olmak biz­le­rin ter­ci­hi de­ğil­dir. Bu gün benim ba­şı­ma gelen yarın sizin ba­şı­nı­za ge­le­bi­lir. Bunun için yap­ma­mız ge­re­ken tüm engel grup­la­rı­nın ra­hat­ça ya­şa­ma­la­rı­nı sağ­la­mak için bir sis­tem kur­mak­tır. Bu sis­te­mi kurma gö­re­vi anne ba­ba­lar­da, kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rın­da­dır. Sev­gi­li an­ne­ler, ba­ba­lar siz­ler de her anne baba gibi bu güne kadar ço­cuk­la­rı­nı­zı sev­giy­le il­giy­le bü­yüt­tü­nüz ve bü­yüt­me­ye devam edi­yor­su­nuz. Sizi diğer anne ba­ba­lar­dan fark­lı kılan bir özel­lik var ki o da özel ço­cuk­la­ra sahip ol­ma­nız­dır. Bu fark­lı­lık, dü­şü­nül­dü­ğün­de çok zor ama bir o kadar da güzel bir duy­gu­dur. En­gel­le­ri aşmak önce aile­den baş­lar. Ço­cuk­la­rı­nı­za ve­re­ce­ği­niz sevgi ilgi ve şef­kat­le tüm en­gel­le­ri or­ta­dan kal­dı­ra­ma­sa­nız bile bunu en aza in­dir­mek müm­kün­dür. En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği Baş­ka­nı Dilek Dün­dar da yap­tı­ğı kısa ko­nuş­ma­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin Dat­ça­mı­za sun­muş ol­du­ğu hiz­met­ler­den söz etti. Buna göre bir­kaç ara­ba­nın dı­şın­da bütün ara­ba­lar ram­pa­lı olmuş du­rum­da. Tüm be­den­sel en­gel­li­ler, yaş­lı­lar, yü­rü­me zor­lu­ğu olan­lar bu ara­ba­la­ra bi­ne­bi­lir­ler. Kötü du­rum­da olan­lar için hasta nakil aracı ve ram­pa­lı bir mi­nü­büs hiz­met­te. Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma da özet­le ” Be­le­di­ye ola­rak Datça'da ya­şa­yan her­ke­sle bir­lik­te, mutlu ya­şa­ma­nın, ya­şat­ma­nın mü­ca­de­le­si­ni ver­me­li­yiz. Yap­tı­ğı­mız hiz­met­ler­le top­lu­mun barış, kar­deş­lik için­de bir­lik­te ya­şa­ma­sı­nı sağ­la­mak zo­run­da­yız. Her zaman için en­gel­li­le­rin ya­nın­da ol­du­ğu­mu­zu, so­run­la­rıy­la ya­kın­dan il­gi­len­di­ği­mi­zi be­lirt­mek is­te­rim. As­lın­da her­ke­sin bir en­gel­li adayı ol­du­ğu­nu unut­ma­mak ge­re­kir, asıl en­gel­li olan bunun far­kın­da­lı­ğı­na va­ra­ma­yan in­san­dır. ” dedi. Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır bu et­kin­li­ği dü­zen­le­mek­te kat­kı­sı olan­la­ra te­şek­kür ede­rek baş­la­dı­ğı ko­nuş­ma­sın­da özet­le ; ” Asıl te­şek­kü­rü ço­cuk­la­rı ve ya­kın­la­rı ile bugün bu­ra­da olan aile­le­re ve özel ar­ka­daş­la­rı­ma sun­mak is­ti­yo­rum. On­la­ra nice sağ­lık­lı güzel gün­ler di­li­yo­rum. Son yıl­lar­da gerek hü­kü­me­ti­miz, ge­rek­se yerel yö­ne­tim­ler bu ko­nu­da daha ön­ce­ki yıl­la­ra göre daha kap­sam­lı ça­lış­ma­lar­da bu­lun­sa­lar da her yıl yeni ih­ti­yaç­lar or­ta­ya çık­mak­ta. Bizim ya­pa­ca­ğı­mız eli­miz­de­ki im­kan­la­rı en iyi şe­kil­de de­ğer­len­di­rip en önem­li ih­ti­yaç­la­rı­mız­dan baş­la­ya­rak bu ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­ma­ya ça­lış­mak­tır. Bize bah­şe­di­len gü­zel­lik­le­rin kad­ri­ni, kıy­me­ti­ni bil­mek on­la­rın ya­nın­da olmak bizim in­sa­ni gö­re­vi­miz­dir, on­la­rın ih­ti­ya­cı değil. Biz bu gö­re­vi­mi­zin far­kın­da ol­ma­lı­yız ki onlar daha gü­ven­li, mutlu bir şe­kil­de ya­şa­sın­lar. Aile­le­ri­ne, ken­di­le­ri­ne sağ­lık ve mut­lu­luk­lar di­li­yo­rum ” dedi. Daha sonra En­gel­li ar­ka­daş­lar atöl­ye­ler­de kendi yap­tık­la­rı ürün­ler­den da­ğıt­tı­lar. İlker Tuna gitar din­le­ti­sin­den sonra Yağ­mur Çı­ra­lı ve Oğuz Polat dans gös­te­ri­si iz­len­di. Et­kin­li­ğin son bö­lü­mün­de oyun ha­va­la­rı ça­lı­nır ça­lın­maz her­kes ken­di­ni piste ata­rak mü­zi­ğe uya­rak do­ya­sı­ya eğ­len­di­ler.

Haber Kaynağı: Datça Haber (Sebiha ARSLAN)


21 görüntüleme

Datça OnAir © 2020