top of page
  • Yazarın fotoğrafıOnAir

DATÇA BİT PA­ZA­RI'NA İLGİ GÜNDEN GÜNE ARTIYOR


lçemiz'de, her ayın son pazar günü ku­ru­lan bit pa­za­rı, çevre il ve il­çe­ler­den gelen me­rak­lı­la­rın yanı sıra, Tür­ki­ye'nin dört bir ya­nın­dan ko­lek­si­yo­ner­le­rin de il­gi­si­ni çe­ki­yor.

Datça Be­le­di­ye­si'ne ait ka­pa­lı pa­zar­ye­rin­de ku­ru­lan bit pa­za­rın­da bu ay, An­ka­ra­lı ko­lek­si­yo­ner 70 ya­şın­da­ki Vedat Duman da tez­gah açtı. 'Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ha­tı­ra Pa­ra­la­rı' ve 'Top­la­ma Me­ra­kı' adlı ki­tap­la­rı ile ta­nı­nan Duman, Datça ikin­ci el eşya pa­za­rın­da bu­lun­mak­tan mutlu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Datça'da ku­ru­lan ikin­ci el eşya pa­za­rı­nı çok önem­se­di­ği­ni ifade eden Duman, "Datça, böl­ge­de bir ilke imza ata­rak çok önem­li bir görev üst­len­di. Bu­ra­da, unu­tul­ma­ya yüz tutan bir dö­ne­min vaz­ge­çil­mez eş­ya­la­rı, ye­ni­den gün yü­zü­ne çı­kı­yor. Yeni nesil bu eş­ya­la­rı belki de ilk kez görme ola­na­ğı bu­lu­nu­yor. Böy­le­si önem­li bir iş­le­ve sahip olan Datça Bit Pa­za­rı'na des­tek olmak ama­cıy­la bu ay bende bu­ra­da tez­gah açtım" dedi.

50 KU­RUŞ­LUK KAĞIT PARA

Tez­ga­hın­da yer alan ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nde ba­sıl­dı­ğı halde te­da­vü­le so­kul­ma­yan para olan 50 ku­ruş­luk kağıt pa­ra­nın hi­ka­ye­si­ni an­la­tan Duman, "Bu­ra­ya ge­lir­ken çok de­ğer­li ko­lek­si­yon pa­ra­la­rı ge­tir­dim. İçle­rin­den biri olan 50 ku­ruş­luk kağıt pa­ra­nın ise önem­li bir hi­ka­ye­si var. 1943-1944 yıl­la­rın­da İngil­te­re'de üç seri ha­lin­de 1,5 mil­yon adet ba­sı­lan bu kağıt pa­ra­nın ön yü­zün­de İsmet İnönü, arka yü­zün­de ise An­ka­ra Hal­ke­vi'nin resmi bu­lu­nu­yor. İngil­te­re'den Tür­ki­ye'ye pa­ra­la­rı ge­ti­ren ya­ban­cı ban­dı­ra­lı gemi, Yu­na­nis­tan'ın Pire Li­ma­nı açık­la­rın­da Alman de­ni­zal­tı­sı ta­ra­fın­dan ba­tı­rı­lır. Sa­hi­le vuran pa­ra­lar, Yu­nan­lı­lar ta­ra­fın­dan top­la­nır. Bunun üze­ri­ne 50 ku­ruş­luk kağıt pa­ra­lar Hü­kü­met ta­ra­fın­dan iptal edi­lir. Bugün gö­rü­len bu pa­ra­lar, o gün de­niz­den top­la­nan pa­ra­lar­dır" dedi.

Kaynak: Datça Haber


78 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page